Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Stosowne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca konieczne jest do uzyskania przez każdą osobę przyjeżdżającą do Polski spoza UE.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład, lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji,
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 m-ce w ciągu kolejnych 6 m-cy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D

Nowa, obecnie obowiązująca ustawa o cudzoziemcach wprowadza znaczne zmiany w warunkach i zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę lub prowadzących działalność gospodarczą. Największa zmiana – to wprowadzenie jednolitego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca oraz jego pobyt w kraju.