Pomagamy w uzyskaniu poszczególnych rodzajów dokumentów uprawniających cudzoziemca do uzyskania wizy bądź legalnego  zatrudnienia

 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład, lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji,

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 m-ce w ciągu kolejnych 6 m-cy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D

Zezwolenie na pracę sezonową typ S –  Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.