Osiedlenie w Polsce – procedury ubiegania się o pobyt w Polsce

Zezwolenie na osiedlenie
Nasza firma świadczy usługę pomocy przy ubieganiu się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Długotrwała , skomplikowana , wymagająca skompletowania wielu dokumentów procedura zostanie przeprowadzona przy naszej pomocy o wiele szybciej i sprawniej, a Państwu zaoszczędzi czas i nie narazi Państwa na ryzyko popełnienia błędów formalno-prawnych .Nasze doświadczenie gwarantuje to,że wnioski są wypełnione poprawnie , a załączane dokumenty właściwe do podjęcia decyzji przez urzędnika
Najważniejsze informacje dotyczące zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Polski:
udzielane na czas nieoznaczony
wniosek składa się w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski
karta pobytu odbierana jest osobiście
wszystkie składane dokumenty potwierdza się oryginałami
Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce otrzymuje cudzoziemiec , który:
co najmniej 3 lata jest w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim i przed złożeniem wniosku nieprzerwanie przebywał na terytorium Polski (2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony)
jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca mającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Polski
przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy
jest dzieckiem obywatela polskiego i podlega jego władzy rodzicielskiej
Pobyt nieprzerwany:
O pobycie nieprzerwanym mówimy wtedy , kiedy żadna z przerw nie trwała dłużej niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy (pomijając sytuacje spowodowane koniecznością pracy zawodowej, towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu pracę lub leczeniem)
Dokumenty dodatkowe:
Jeśli małoletni jest dzieckiem cudzoziemca mającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Polski, poza odpisem aktu urodzenia niezbędna jest kopia zaświadczenia zezwalającego na osiedlenie się lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
Jeśli dziecko obywatela polskiego pozostaje pod jego władzą rodzicielską poza odpisem aktu urodzenia wymagana jest kopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego
Jeżeli wnioskodawca zawarł małżeństwo z obywatelem polskim niezbędny jest: odpis aktu małżeństwa i kserokopia dowodu osobistego małżonka (ewentualnie odpisy aktów urodzenia)

zezwolenie na pobyt czasowy
Nasza firma świadczy usługę pomocy przy ubieganiu się o uzyskanie karty pobytu czasowego w Polsce.
Długotrwała , skomplikowana , wymagająca skompletowania wielu dokumentów procedura zostanie przeprowadzona przy naszej pomocy o wiele szybciej i sprawniej, a Państwu zaoszczędzi czas i nie narazi Państwa na ryzyko popełnienia błędów formalno-prawnych .Nasze doświadczenie gwarantuje to,że wnioski są wypełnione poprawnie , a załączane dokumenty właściwe do podjęcia decyzji przez urzędnika.
Najważniejsze informacje dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce:
zezwolenie jest udzielane na czas oznaczony
wniosek składa się do wojewody właściwego z miejscem pobytu wnioskodawcy, przed upływem co najmniej 45 dni od upływu daty ważności poprzedniego zezwolenia
wniosek składa się w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski
wszystkie składane dokumenty potwierdza się oryginałami
Okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca na czas oznaczony (dłuższy niż 3 miesiące):
posiadanie pozwolenia na pracę (może być w formie pisemnej od pracodawcy)
prowadzenie działalności gospodarczej korzystnej dla gospodarki narodowej
kształcenie się na studiach
prowadzenie badań naukowych
udział w szkoleniach i stażach organizowanych przez programy UE
związek małżeński z obywatelem polskim
inne okoliczności nie wymienione

Karta Polaka
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Osobie posiadającej Kartę przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.
Karta Polaka jest przyznawana osobie, która deklaruje przynależność do narodu polskiego i spełnia następujące warunki:
wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba, która ma Kartę Polaka:
może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
Otrzymanie Karty Polaka nie jest równoznaczne z przyznaniem obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznanie Karty Polaka odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wniosek o wydanie Karty Polaka zwolniony jest z wszelkich opłat.
Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku
o wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z nw. państw:
Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu.
Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
obywatelstwo polskie
Nasza firma służy Państwu pomocą i doradztwem w procesie uzyskania polskiego obywatelstwa.
W polskim prawodawstwie wyróżniamy następujące sposoby otrzymania obywatelstwa polskiego:
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
Cudzoziemiec otrzymuje obywatelstwo polskie jeśli zamieszkuje na terenie Polski na podstawie prawa do stałego pobytu (min. 5 lat), zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenia na osiedlenie się oraz w szczególnych wypadkach.
Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
Cudzoziemiec otrzymuje obywatelstwo polskie jeśli co najmniej 3 lata pozostaje w związku małżeńskim z osobą z obywatelstwem polskim oraz legitymuje się kartą pobytu.
Uznanie za obywatela polskiego (decyzja wydawana jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca).
Warunkiem koniecznym jest posiadanie stałego pobytu w Polsce oraz udokumentowana certyfikatem znajomość języka polskiego.Za obywatela polskiego może być uznany cudzoziemiec , który:
a przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu,
b przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu, który:
1 pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim,
2 nie posiada żadnego obywatelstwa,
c przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w RP,
d małoletni cudzoziemiec, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na uznanie,
e małoletni cudzoziemiec, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na uznanie,
f przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
1 posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu,
2 posiada w RP stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
g przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem (np. posiadacz Karty Polaka).
Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę,która jako dziecko utraciła obywatelstwo polskie.
Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę,która utraciła obywatelstwo polskie w wyniku ślubu z cudzoziemcem.
Uznanie za repatrianta
Poświadczenie obywatelstwa polskiego dla osób,które pod przymusem wyemigrowały z Polski w latach 1968-1972 (emigracja marcowa)