Legalizacja pobytu na terenie RP

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na :

 • wykonywanie pracy
 • prowadzenie działalności gospodarczej 
 • studia 
 • połączenie z rodziną 
 • pracownicy delegowani 
 • pobyt krótkotrwały 
 • członkowie rodziny obywatela RP
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez Cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 
 • rodzina naukowca korzystającego z mobilności długoterminowej 
 • zezwolenia na pobyt czasowy stażysty 
 • udział w programie wolontariatu europejskiego 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca 

Zezwolenia na pobyt stały 

Pobyt stały – Karta Polaka

Karta Polaka – świadczenia pieniężne 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Przedłużenie Wizy Krajowej lub Schengen

Wydanie / wymiana karty pobytu

Wydanie karty pobytu / stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Polskie dokumenty wydawane Cudzoziemcom 

Prowadzimy sprawy odwoławcze , piszemy skargi , ponaglenia , przyspieszenia w wydaniu decyzji , odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia organów I instancji.